ÐáñÜóõñóç ðåæïý áðü É× óôï Íáýðëéï , ÄåõôÝñá 27 Éáíïõáñßïõ 2020. Óôçí åßóïäï ôçò ðüëçò ôïõ Íáõðëßïõ óôçí ïäü ¶ñãïõò Ýíáò Üíäñáò ìáæß ìå ôçí óýæõãï ôïõ ðñïóðÜèçóå íá äéáó÷ßóåé ôçí ïäü åí ìÝóù âñï÷Þò óôï ýøïò ôïõ êáôáóôÞìáôïò ÷ñùìÜôùí Óùôçñüðïõëïõ êáé ðáñáóýñèçêå áðü äéåñ÷üìåíï ü÷çìá ðïõ ïäçãïýóå ãõíáßêá ïäçãüò. Óôï óçìåßï Ýóðåõóå áóèåíïöüñï ôïõ ÅÊÁ ðïõ ðáñÝëáâå ôïí ôñáõìáôßá ãéá ôï íïóïêïìåßï ôïõ Íáõðëßïõ. ¸ñåõíá ãéá ôá áêñéâÞ áßôéá ôïõ ôñï÷áßïõ äéåíåñãåß ôï ôìÞìá ôñï÷áßáò Íáõðëßïõ

Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς έλαβε χώρα στα Ψαχνά Ευβοίας λίγο πριν από τις 7:30 το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο Αλβανοί που επέβαιναν σε μηχανάκι έχασαν τη ζωή τους, όταν το δίκυκλο παρασύρθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από διερχόμενο αυτοκίνητο στη διασταύρωση Ψαχνών – Καστέλλας.

Οι ηλικίες των θυμάτων δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε και αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο δύο ώρες αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων.

Πρόκειται για Αλβανό ηλικίας 35 ετών.Την έρευνα για το συμβάν έχει αναλάβει το Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων.

 

eviazoom.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here