Íåêñüò áíáóýñèçêå áðü Üíäñåò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò Íáõðëßïõ êáé ôïõ ÅÊÁ Áñãïëßäïò Ýíáò çëéêéùìÝíïò Üíäñáò ðïõ åðÝâáéíå óå É× áõôïêßíçôï êáé Ýðåóå óå ãêñåìü, óôçí ðåñéï÷Þ Êïíäýëé ôïõ äÞìïõ ÍáõðëéÝùí, ôï ÓÜââáôï 21 Óåðôåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Νεκρή εντοπίστηκε, μέσα στο αυτοκίνητο της στη δημοτική πλαζ της Αγίας Αικατερίνης της Κέρκυρας 46χρονη ημεδαπή.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο θάνατος της δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, ενώ στο αυτοκίνητό της βρέθηκε ποσότητα χαπιών.

Η 46χρονη είχε να δώσει σημεία ζωής από χθες ο βράδυ, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε σήμερα το πρωί στις αστυνομικές αρχές.

 

www.cnn.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 9 =