Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Το ΑΣΕΠ έδωσε «πράσινο» εγκρίνοντας τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Ειδικότερα οι προσλήψεις αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια σύμβασης 7 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών .

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 7 άτομα για τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Νικόπολης (Δήμος Πρέβεζας), 2 άτομα για τον Αρχαιολογικό Χώρο Νεκρομαντείου & Εφύρας (Δήμος Πάργας) και 1 άτομο για τον Αρχαιολογικό Χώρο Κασσώπης (Δήμος Πρέβεζας).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Τα κύρια προσόντα είναι :
1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν με προσόντα Α΄ και Β΄ επικουρίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here