Ìéá ðåñßðôùóç ïñãáíùìÝíçò áðüðåéñáò ìåôáöïñÜò - åîüäïõ áðü ôç ÷þñá ìáò ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí, ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò, áðü ìÝëç êõêëþìáôïò äéáêßíçóçò, åîé÷íéÜóôçêå ôçí ÄåõôÝñá 10 Éáíïõáñßïõ 2011 áðü ôéò ÁóôõíïìéêÝò Áñ÷Ýò óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí «Â. ÐÕÑÑÏÓ». Åéäéêüôåñá, âñáäéíÝò þñåò ÷èåò (10-1-2011) óõíåëÞöèçóáí óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí, áðü Áóôõíïìéêïýò ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò Éùáííßíùí, ìßá 19÷ñïíç áëëïäáðÞ, ìáñïêéíÞò êáôáãùãÞò êáé éôáëéêÞò õðçêïüôçôáò, õðÜëëçëïò ôáîéäéùôéêïý ãñáöåßïõ ìå Ýäñá ôï Ðáñßóé, ç ïðïßá åíåñãïýóå ùò åíäéÜìåóïò äéáêéíçôÞò ãéá ìåôáöïñÜ ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí óôï åîùôåñéêü.

H χρονική μετάθεση της έναρξης των δρομολογίων της TUS AIR από το Τελ- Αβίβ προς (και από) Ιωάννινα για τον ερχόμενο Οκτώβριο, οφείλεται σε διαδικαστικά θέματα που έχουν σχέση με τις συνεργασίες που επιδιώκονται με tour operators.

Tην εξήγηση αυτή έδωσε ο  Πρόεδρος  της Αεροπορικής Εταιρίας Μάικλ Γουάινσταϊν  σε επικοινωνία που είχε με τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, ο οποίος υπενθύμισε ότι ανάλογη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των δρομολογίων είχε γίνει και για τις πτήσεις από Λάρνακα προς Ιωάννινα.

Ο κ.  Μάικλ Γουάινσταϊν  επιβεβαίωσε την πολύ καλή  τη συνεργασία που υπάρχει με την Περιφέρεια, το Δήμο Ιωαννιτών και τους άλλους τοπικούς φορείς,  προσθέτοντας ότι από την TUS AIR εξετάζονται πλέον και οι δυνατότητες   προγραμματισμού πτήσεων από τα Ιωάννινα και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συμπλήρωσε δε ότι στην Διεθνή Έκθεση της Λευκωσίας που θα γίνει στις 20-22 Απριλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να συζητηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό των αεροπορικών δρομολογίων.

Τέλος, ο κ. Μάικλ Γουάινσταϊν  ανέφερε στον Περιφερειάρχη, ότι είναι στη διάθεση των εκπροσώπων των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, αλλά και των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου, για τυχόν πρόσθετη ενημέρωση (τηλεφωνική) που  τυχόν απαιτείται.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ