Åïñôáóìüò ÐñïóôÜôç ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò, Áñ÷áããÝëïõ Ìé÷áÞë óôç Ìïßñá ÕðïóôÞñéîçò FOB AKTION (ÌÕ FOB AKTION), ìå óôáôéêÞ êáé öùôïãñáöéêÞ Ýêèåóç áåñïóêáöþí êáé Üëëùí ïðëéêþí óõóôçìÜôùí ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ακτίου θα γίνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι εκδηλώσεις από σήμερα έως και 10 Νοεμβρίου περιλαμβάνουν και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here