Η καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των συμβα-σιούχων εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας και της ε-στίασης, του επικουρικού προσωπικού, των εφημεριών του μό-νιμου ιατρικού και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και η μισθοδοσίας του επικουρικού ιατρικού προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, λαμβάνει χώρα το τελευταίο έτος με την διαδικασία του εντέλεσθαι, διότι δυνάμει των υπ’ αριθμ. 308/12-12-2017, 324/19-12-2017, 152/12-6-2018, 42/19-2-2019 και 71/27-3-2019 Πράξεων της Επιτρόπου Άρτας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαν κριθεί ως μη νόμιμες οι δαπάνες που αφορού-σαν:

α). την μισθοδοσία συμβασιούχων εργασίας ορισμένου χρόνου στον τομέα καθαριότητας και εστίασης,

β). την μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού ,

γ). την αποζημίωση τακτικών και πρόσθετων εφημεριών του ιατρικού και λοιπού επιστημονι-κού προσωπικού και

δ). την μισθοδοσία των επικουρικών ιατρών ΕΣΠΑ, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η πληρωμή τους με άλλο τρόπο.

Λόγω των, εκτάκτως προκηρυσσομένων, εθνικών εκλο-γών της 7ης Ιουλίου 2019 και της μεταβατικής περιόδου που προηγήθηκε και ακολούθησε των εκλογών, κατέστη αδύνατη η πληρωμή κατά την συγκεκριμένη, μοναδικώς εφικτή, διαδικασία, διότι ήταν πρακτικώς αδύνατη η, αναγκαία έγκριση της συγκε-κριμένης ενέργειας από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με συνέπεια να καθυστερήσει η πληρωμή του μηνός Ιουνίου του 2019, καθώς οι πληρωμές αυτές γίνονται πάντοτε στο τέλος ε-κάστου μηνός (είναι μεταπληρωτέες).

Αυτή η, εντελώς δικαιολογημένη, προσωρινή καθυστέρη-ση, ωστόσο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε ολι-γωρία ή πλημμέλεια του Νοσοκομείου, αφού άμεσα τόσο ο κ. Διοικητής, όσο και το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό λειτούργη-σαν με απόλυτη ταχύτητα για την αντιμετώπιση της απρόβλε-πτης δυσλειτουργίας και κατόπιν προφορικής εντολής του αρμο-δίου, νέου, Υφυπουργού Υγείας θα συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρό-πο η πληρωμή των καθυστερούμενων αποδοχών και εφημε-ριών, αποτέλεσε αντικείμενο διαστρέβλωσης, με μεθοδευμένη μονομερή αναφορά στην πληρωμή μόνο των εργαζομένων στην καθαριότητα (καθαρίστριες), σε σημείο μάλιστα κατασυκοφάντη-σης του Διοικητή του Νοσοκομείου, με προσωπικές αναφορές, κατάφορα ψευδείς, ανοίκειες και εξόφθαλμα στοχευμένες, για την διερεύνηση των οποίων φυσικά θα ακολουθηθούν οι προ-βλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.