Êáèþò ç ÁèÞíá ìåôñÜ ôéò ðëçãÝò ôçò,ìåôÜ ôçí øçöïöïñßá ôïõ íÝïõ ìíçìïíßïõ,ç æùÞ óõíå÷ßæåôáé óå áõôÞí ôçí ðüëç óôçí èëéâåñÞ ôçò ...êáèçìåñéíüôçôá,óôï ðëÜé ôçò Áêáäçìßáò Áèçíþí,Ôñßôç 14 Öåâñïõáñßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών με τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ε.Ε. και η Ήπειρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 3 φτωχότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της το ανά κάτοικο εισόδημα του Ηπειρώτη αντιστοιχεί στο 48% του μέσου κοινοτικού όρου.

Στην πρώτη θέση των ελληνικών περιφερειών είναι η Θράκη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 46%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ