Την πρόσληψη προσωπικού προχωρά ο Δήμος  Πρέβεζας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η , διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό (2) , διάστημα δώδεκα μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή (12) ,
πρόσκαιρων αναγκών κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα ως εξής , :

12 Θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας –Συνοδών Απορριμματοφόρων

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρο του Ν ( 5 .2527/1997) Δύο μήνες (2)

Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ .

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από έως ετών 18 65 .

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν .

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 & 17 ( , του Υπαλληλικού Κώδικα καταδίκη
υποδικία δικαστική συμπαράσταση με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης , ),

Β ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας .

 Βεβαίωση ανεργίας .

 Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ

 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση –

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας οδός , Ελευθερίου
Βενιζέλου Μπαχούμη & 2, 23 έως και -3-2018.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ .
Ανάρτηση , της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Πρέβεζας
της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου και Δημοτική Ενότητα Λούρου συντασσομένου κατ ‘
άρθρο παρ του Ν όπως ισχύει πρακτικού ανάρτησης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here