(ÎÝíç äçìïóßåõóç) Ï õðïõñãüò ØçöéáêÞò ÐïëéôéêÞò, Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé ÅíçìÝñùóçò, Íßêïò ÐáððÜò óõíïìéëåß ìå ðïëßôåò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óôá ÷ùñéÜ ÃëõêÞ, Óåâáóôü êáé ÓêÜíäáëï, óôï ðëáßóéï ôçò ðåñéïäåßáò ôïõ óôç Èåóðñùôßá, ôçí Ôñßôç 16 Áðñéëßïõ 2019. Ï Õðïõñãüò ØÇÐÔÅ, åß÷å ôçí åõêáéñßá íá óõæçôÞóåé ìå êáôïßêïõò êáé åêðñïóþðïõò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, ôüóï ãéá ôá èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôçí ðåñéï÷Þ üóï êáé ãéá ôçí ðïñåßá õëïðïßçóçò ôçò äñÜóçò ãéá ôçí ÊáèïëéêÞ ÔçëåïðôéêÞ ÊÜëõøç, ðïõ áöïñÜ 3.500 ïéêéóìïýò óå üëç ôçí ÅëëÜäá êáé ðåñßðïõ 500.000 ðïëßôåò, ïé ïðïßïé äåí åß÷áí, ùò ðñüóöáôá, ðñüóâáóç óôïõò ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/Ãà ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ/STR
 

Τη Θεσπρωτία επισκέπτηκε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.

Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ το πρωί βρέθηκε στα χωριά ΓλυκήΣεβαστό και Σκάνδαλο, όπου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με κατοίκους και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή όσο και για την πορεία υλοποίησης της δράσης για την Καθολική Τηλεοπτική Κάλυψη, που αφορά 3.500 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα και περίπου 500.000 πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν, ως πρόσφατα, πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ επισκέφτηκε ορισμένα από τα νοικοκυριά που απέκτησαν δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να έχουν και πάλι πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία και στη συνέχεια, μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης, δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να επισκεφθώ χωριά, στα οποία έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα της καθολικής πρόσβασης στο ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν. Η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα άφησε πολλές περιοχές στο «μαύρο», ωστόσο με την ανάπτυξη της κυβερνητικής δράσης και την υλοποίηση της δέσμευσης του πρωθυπουργού, προχώρα με ταχύτατους ρυθμούς το πρόγραμμα και οι πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δουν ελληνική τηλεόραση, αποκτούν και πάλι πρόσβαση στο τηλεοπτικό προϊόν».

Τον υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νίκο Παππά, συνοδεύουν ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του, Παναγιώτης Μελαχρινός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here