Ìéá ðåñßðôùóç ïñãáíùìÝíçò áðüðåéñáò ìåôáöïñÜò - åîüäïõ áðü ôç ÷þñá ìáò ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí, ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò, áðü ìÝëç êõêëþìáôïò äéáêßíçóçò, åîé÷íéÜóôçêå ôçí ÄåõôÝñá 10 Éáíïõáñßïõ 2011 áðü ôéò ÁóôõíïìéêÝò Áñ÷Ýò óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí «Â. ÐÕÑÑÏÓ». Åéäéêüôåñá, âñáäéíÝò þñåò ÷èåò (10-1-2011) óõíåëÞöèçóáí óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí, áðü Áóôõíïìéêïýò ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò Éùáííßíùí, ìßá 19÷ñïíç áëëïäáðÞ, ìáñïêéíÞò êáôáãùãÞò êáé éôáëéêÞò õðçêïüôçôáò, õðÜëëçëïò ôáîéäéùôéêïý ãñáöåßïõ ìå Ýäñá ôï Ðáñßóé, ç ïðïßá åíåñãïýóå ùò åíäéÜìåóïò äéáêéíçôÞò ãéá ìåôáöïñÜ ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí óôï åîùôåñéêü.
 

Συνελήφθη, χθες (25-06-2018) το βράδυ στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 22χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, ο 22χρονος, χθες το βράδυ, μετέβη στον Αερολιμένα Ιωαννίνων και κάνοντας χρήση πλαστού διαβατηρίου, επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση εσωτερικού, με προορισμό την Αθήνα.

Το πλαστό έγγραφο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ