Ìéá ðåñßðôùóç ïñãáíùìÝíçò áðüðåéñáò ìåôáöïñÜò - åîüäïõ áðü ôç ÷þñá ìáò ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí, ìå éäéùôéêü áåñïóêÜöïò, áðü ìÝëç êõêëþìáôïò äéáêßíçóçò, åîé÷íéÜóôçêå ôçí ÄåõôÝñá 10 Éáíïõáñßïõ 2011 áðü ôéò ÁóôõíïìéêÝò Áñ÷Ýò óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí «Â. ÐÕÑÑÏÓ». Åéäéêüôåñá, âñáäéíÝò þñåò ÷èåò (10-1-2011) óõíåëÞöèçóáí óôïí Êñáôéêü ÁåñïëéìÝíá Éùáííßíùí, áðü Áóôõíïìéêïýò ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò Éùáííßíùí, ìßá 19÷ñïíç áëëïäáðÞ, ìáñïêéíÞò êáôáãùãÞò êáé éôáëéêÞò õðçêïüôçôáò, õðÜëëçëïò ôáîéäéùôéêïý ãñáöåßïõ ìå Ýäñá ôï Ðáñßóé, ç ïðïßá åíåñãïýóå ùò åíäéÜìåóïò äéáêéíçôÞò ãéá ìåôáöïñÜ ìç íüìéìùí ìåôáíáóôþí óôï åîùôåñéêü.

Συνελήφθησαν, χθες (13-06- 2018) το πρωί στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε διεθνή πτήση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 26, 23, 18, 26 και 25 ετών, οι οποίοι μετέβησαν στον Αερολιμένα Ιωαννίνων και κάνοντας χρήση διαβατηρίων που έφεραν πλαστές άδειες παραμονής, επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Σουηδία.

Τα παραπάνω πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ