Ôçí ÐÝìðôç 22 Íïåìâñßïõ 2018 ôï áðüãåõìá, óôï ðëáßóéï åîáêñßâùóçò ðëçñïöïñßáò ãéá ìåôáöïñÜ íáñêùôéêþí ïõóéþí ìÝóù ôçò ÅëëçíïáëâáíéêÞò ìåèïñßïõ óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ Ðùãùíßïõ Éùáííßíùí, áóôõíïìéêïß ôïõ ÔìÞìáôïò Äßùîçò Íáñêùôéêþí ôçò Õðïäéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò Éùáííßíùí, êéíïýìåíïé ðåæÞ óå äýóâáôç äáóéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò ÂÞóóáíçò Ðùãùíßïõ, äÝ÷èçêáí áéöíßäéá ðõñÜ ðïëåìéêïý ôõöåêßïõ kalashnikov. Ïé áóôõíïìéêïß áíôáðÝäùóáí ôïõò ðõñïâïëéóìïýò, ìå áðïôÝëåóìá íá ôñáõìáôéóôåß èáíÜóéìá 39÷ñïíïò áëëïäáðüò êáé áìõäñÜ áóôõíïìéêüò. Óôï óçìåßï, âñÝèçêáí êáé êáôáó÷Ýèçêáí (6) ôáîéäéùôéêïß óÜêïé ðïõ ðåñéåß÷áí (13) äÝìáôá ìå áêáôÝñãáóôç êÜííáâç, óõíïëéêïý âÜñïõò (166) êéëþí êáé (200) ãñáììáñßùí êáèþò êáé äýï ðïëåìéêÜ ôõöÝêéá Kalashnikov.

Διέφυγε στην Αλβανία η ομάδα των εμπόρων ναρκωτικών που πήρε μέρος στην αιματηρή συμπλοκή στη μεθόριο.

Ένας από τους κακοποιούς έπεσε νεκρός από τα πυρά των Ελλήνων αστυνομικών, ενώ οι υπόλοιποι εγκατέλειψαν δύο καλάσνικοφ και το εμπόρευμά τους, που ήταν έξι ταξιδιωτικοί σάκοι με 166 κιλά χασίς.

Μια ακόμη υπόθεση μεταφοράς ναρκωτικών από την Αλβανία στην Ελλάδακατέληξε σε συμπλοκή μεταξύ της Αστυνομίας και των εμπόρων που μετέφεραν ναρκωτικά στη χώρα μας.

Ομάδα αλβανών εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο χωριό Βήσσανη του δήμου Πωγωνίου, με τους διακινητές να ανοίγουν πυρ εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 39χρονος Αλβανόςυπήκοος και να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός.

Οι κάτοικοι στο χωριό και την ευρύτερη περιοχή εκφράζουν την αγωνία και ανησυχία τους, καλώντας την πολιτεία να λάβει πρόσθετα μέτρα στη φύλαξη των συνόρων.

Τα τελευταία χρόνια η διακίνηση ναρκωτικών από την Αλβανία αυξήθηκε αλματωδώς, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αστυνομία. καθώς, καθημερινά σχεδόν, εντοπίζονται κυκλώματα μεταφοράς ναρκωτικών. Σε όλα τα χωριά του Πωγωνίου και της Μουργκάνας το πρόβλημα είναι υπαρκτό.

Οι εναπομείναντες κάτοικοι των παραμεθόριων χωριών είναι υπερήλικοι και τα παράπονα αυξάνονται, ενώ και η δημοτική αρχή Πωγωνίου συμμερίζεται την ανησυχία τους και ζητά από την πολιτεία περισσότερες δυνάμεις επιτήρησης στην ελληνοαλβανική μεθόριο.

Στο σημείο της συμπλοκής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 13 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 166 κιλών καθώς και δύο πολεμικά τυφέκια Kalashnikov.

Ο αστυνομικός που μεταφερθηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων πήρε εξιτήριο, ενώ στην ευρύτερη περιοχή διεξάγεται αστυνομική επιχείρηση προκειμένου να εντοπιστούν τα μέλη του κυκλώματος που διέφυγαν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία όρισε το 2018 ως έτος καταπολέμησης των ναρκωτικών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ