Με 25 θέματα συνεδριάζει σημερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάργας.

Αναλυτικότερα η ημερήσια διάταξη έως ως εξής:

1. Ανανέωση της Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του κ. Φραγκίσκου
Παναγιώτη του Χρήστου και της Ολυμπίας, ο οποίος εργάζεται στο ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ( 2η ανανέωση). (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)
2. Ανανέωση της Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου των κ.κ. . Δημόπουλου
Γεώργιου του Σπυρίδωνα και Ματέρη Απόστολου του Ναπολέων, οι οποίοι
εργάζονται στην δομή «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δήμου Πάργας» .(Εισηγήτρια κ.
Μ. Γιάγια)

3. Πρόσληψη δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας
εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια του Ν.4071/2012 έκαστος για το μήνα Νοέμβριο
2019 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών αποκατάστασης της ασφάλειας
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στο οδικό δίκτυο του Δήμου, καθώς και εργασιών
πολιτικής προστασίας (Εισηγήτρια κ. Μ. Γιάγια)

4. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί πληρωμής φορολογικών προστίμων του
Δήμου που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ.»(Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)

5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου στον παραγωγό
Ανδρέα Νάνο (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού
Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων
οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού» (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου
κλήσεων κινητής τηλεφωνίας (Εισηγητής κ. Μ. Κώτσης)

8. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων Δήμου Πάργας στο Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ με την
επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς)

9. «Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας στη Γενική
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Εισηγητής κ. Πρόεδρος».

10. Έγκριση τοποθέτησης-εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας του ΤΟΕΒ
Αχέροντα σε έκταση 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδες) τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή
«ΜΟΥΤΣΙΑΜΑΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας Κορώνης. Εισηγητής κ. Μ. Χαλικιάς».

11. Αποδοχή της συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγητής κ. Δ.
Μπούσιος)

12. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα με τίτλο «Εκπόνηση
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες
της χώρας» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VIIΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)

13. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΧ του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε.
Κοντοδήμα)

14. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανέγερση και
Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση
Δημοτικών κτιρίων» και πρόθεση κάλυψης της δαπάνης του κινητού εξοπλισμού από
τον Δικαιούχο (Δήμο Πάργας). (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)

15. Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή,
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ X του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγητής κ. Γ. Δημητρίου)

16. Έγκριση της σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης (του άρθρου 99 του Ν.
3852/2010) μεταξύ του Δήμου Πάργας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την διάθεση
υπαλλήλων (από την Περιφέρεια Ηπείρου) για την επίβλεψη και παραλαβή έργων,
που υλοποιούνται από τον Δήμο Πάργας και τη σύνταξη μελετών. (Εισηγήτρια η κα
Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)

17. Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης (του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010) μεταξύ του Δήμου Πάργας και του Δήμου Ζηρού για την διάθεση
υπαλλήλων (από τον Δήμο Ζηρού) για την επίβλεψη και παραλαβή έργων, που
υλοποιούνται από τον Δήμο Πάργας και τη σύνταξη μελετών. (Εισηγήτρια η κα
Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)

18. Εξέταση αιτήματος Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Καναλακίου για
ανεύρεση και μίσθωση ακινήτου πλησίον του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου
για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης του λεωφορείου προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ασφαλής από/επιβίβαση των μεταφερόμενων μαθητών. (Εισηγήτρια η κα
Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)

19. Σύνταξη μελέτης οριοθέτησης/ διευθέτησης και προστασίας του
υδατορέματος Βωβού βάσει του με αριθμό πρωτ. 108832/3214/05.08.2019
εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (κατόπιν του από 16/07/2019
αιτήματος του προέδρου της Κοινότητας Κουκουλίου). (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος
Ε. Κοντοδήμα)

20. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων
της χώρας» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» (Εισηγήτρια η κα Αντιδήμαρχος Ε. Κοντοδήμα)

21. Αποδοχή χρηματικής δωρεάς ποσού 23.312,00€ από το κληροδότημα «Β.Ε.
Βασιλά» με σκοπό τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο για την
εκτέλεση εργασιών βελτίωσης των εγκαταστάσεων των αποδυτηρίων του σταδίου
Πάργας (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

22. Ορισμός δύο (2) ανταποκριτών του ΟΑΕΔ στο Δήμο Πάργας (Εισηγητής κ.
Πρόεδρος)

23. Επανακαθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας λόγω εναρμόνισης με τις με
αρθμ.102/13-09-2019 και 66008/24-09-2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
περί της Συγκρότησης των Δ.Σ. των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

24. Ανάκληση της με αρθμ. 139/2019 απόφασης του ΔΣ και επανακαθορισμός
μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας λόγω εναρμόνισης με τις με αρθμ.102/13-09-2019 και
66008/24-09-2019 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί της Συγκρότησης
των Δ.Σ. των νομικών προσώπων των ΟΤΑ (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις που θα λάβουν
χώρα μέχρι το τέλος του 2019 (Εισηγήτρια κα Σ. Τζαβάρα)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here