Την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου, για προσωπικούς λόγους, υπέβαλε  αντιδήμαρχος του Δήμου Πάργας κ. Σπύρος Μίχας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Fanaripress.gr έγινε αποδεκτή από τον δήμαρχο κ. Νίκο Ζαχαριά.

Καθήκοντα Αντιδημάρχου με τομέα ευθύνης τη διοίκηση και τα οικονομικά, ανέλαβε με απόφαση Δημάρχου ο Δημήτρης Μπούσιος, και του μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

 Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ, Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου,
Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού,
Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης
υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας, Ελέγχου Κοινόχρηστων
Χώρων.

2.Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

– τη λειτουργία των ΚΕΠ.

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και ιδίως:
– Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της τρίτης
ηλικίας, της λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών, την εφαρμογή κοινωνικών
προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια
απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής
αλληλεγγύης, την απασχόληση.

– την έκδοση αδειών των ιδιωτικών παιδικών σταθμών.

– την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και
ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών,
επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων
και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

-Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Δομών: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Κέντρο Κοινότητας και Κοινωνικό Παντοπωλείο.

– τη λειτουργία του Γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ

-τις αρμοδιότητες της παιδείας, της δια βίου μάθησης και του πολιτισμού

– τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

-την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

4.Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

5.Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να
προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες

6.Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 Κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου:

-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας,
συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε
αυτήν.

-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου.

-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

7. Ορίζεται ως μέλος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάργας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here