1.Γνωμοδότηση  σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πάργας.

–Εν όψει της  συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πάργας, της οποίας τυγχάνω μέλος και την συζήτηση με σκοπό την γνωμοδότηση της επιτροπής  σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πάργας, έχω να καταθέσω δημόσια  την παρακάτω εισήγηση:

–Ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του,  οφείλουν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να υπηρετείται πιστά το τετράπτυχο ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

–Εάν διαρραγεί ένας εκ των τεσσάρων πυλώνων μιας αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής, εναπόθεσης,ανακύκλωσης, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε ένα καλοκουρδισμένο και αποτελεσματικό σύστημα καθαριότητας και ανακύκλωσης!

–Μετά από ανάγνωση του υπάρχοντος προς τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας θεωρώ οτι είναι αναγκαία τόσο η επικαιροποίηση πολλών εκ των άρθρων του Κανονισμού, όσο και η προσθήκη νέων άρθρων που τώρα δεν εμπεριέχονται στον παρόντα κανονισμό.!

n   Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ενσωματωθούν στον νεο κανονισμό θεωρώ οτι πρέπει να είναι η επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης , με την τοποθέτηση βεβαίως και των σχετικών κάδων ανακύκλωσης Συσκευασιών, Γυαλιού, συλλογής ειδών Ρουχισμού,πλαστικών ειδών, χαρτικών ειδών, ειδών αλουμινίου,  σιδήρου  κ.λπ.

n  Μια νέα πρωτοβουλία του δήμου με ενσωμάτωση αυτής στον κανονισμό καθαριότητας μπορεί να είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέων σύγχρονων βυθιζόμενων κάδων (υπογειοποίηση κάδων), σε πολλά κεντρικά σημεία του αστικού ιστού του δήμου και ιδιαίτερα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, τουριστικής και μή.

Τα πλεονεκτήματα της υπογειοποίησης των κάδων αποκομμιδής είναι πολλά:

1.      Αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα της πόλης, τα απορρίμματα δεν βρίσκονται σε κοινή θέα ειδικά στην περίπτωση ενός Δήμου που θέλει να θεωρείται τουριστικός προορισμός.

2.      Προστατεύεται η δημόσια υγεία.

3.      Αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι οσμές λόγω της στεγανότητας του συστήματος.

4.      Αποφεύγεται ο διασκορπισμός των απορριμμάτων.

5.      Αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα σε απορρίμματα (έως και 3.000 λίτρα μπορεί να αγγίξει η χωρητικότητα).

6.      Καλύτερη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών κ.λπ.

Κατασκευή ειδικού χάρτη χωροθέτησης κάθε είδους κάδου ανά την επικράτεια του δήμου και πλαισιοποίηση της θέσης ενός εκάστου κάδου (τοποθέτηση Π), για μείωση του κινδύνου κύλισης, πτώσης και καταστροφής-φθοράς αυτών.

–Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε στον κανονισμό να συμπεριληφθεί όλη η νέα νομοθεσία (επικαιροποίηση) σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την απόσυρση εγκαταλελλειμένων οχημάτων , μέσω εταιρειών ανακύκλωσης σύμφωνα με τον νόμο ως ακολούθως:

·Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου γίνεται κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004). Τα οχήματα που αποσύρονται παραδίδονται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και οδηγούνται στην ανακύκλωση, όπως ορίζει το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα.

·Για τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα, φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα κλπ. ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την ΚΥΑ1002901/2002 (ΦΕΚ 57/Β΄/24-1-2002). Τα οχήματα που αποσύρονται παραδίδονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ).

—Ένα αυτοκίνητο θεωρείται εγκαταλελειμένο όταν:

· Βρίσκεται  σε χώρους ή δρόμους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, ή σε χώρους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, τότε το όχημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένο από τις αρμόδιες αρχές.

· Βρίσκεται σε άλλους χώρους, λιμενικούς, κοινόχρηστους ή μη και σε οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής.

· Και στην περίπτωση που κάποιο όχημα  βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Σημείωση: Διαδικασία απόσυρσης εγκαταλελειμένου οχήματος .

{Αν έχετε παρατηρήσει ότι για αρκετό καιρό υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στην περιοχή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο που ανήκετε. Οι υπεύθυνοι του Δήμου, μετά από σχετικό έλεγχο, θα εντοπίσουν το εγκαταλελειμμένο όχημα και θα επικολλήσουν σε εμφανές σημείο του οχήματος (συνήθως στο παρμπρίζ) ειδικό αυτοκόλλητο, που θα χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο.Αν στο χρονικό διάστημα των 45 ημερών από την επικόλληση του αυτοκόλλητου, το όχημα δεν απομακρυνθεί, περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου.Στη συνέχεια ο Δήμος παραδίδει το όχημα σε κάποιο Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Οχημάτων, όπου το όχημα παραμένει στην κατοχή του ανακυκλωτή για 10 ημερολογιακές ημέρες. Εάν στη διάρκεια του διαστήματος αυτού το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσής του.   Αν το αυτοκίνητο δεν αναζητηθεί εντός των παραπάνω προθεσμιών,  τότε προωθείται προς τεμαχισμό κ΄ ανακύκλωση.}

-ΡΥΠΑΝΣΗ από ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, διαφημιστικές επιγραφές φωτεινές ή μή, αφίσες, πανώ-αεροπανώ, φέιγ βολάν κ.λπ. (ν. 2946/2001 κ΄ Κ.Υ.Α 38110/2002).

–Εδώ πιστεύω, επειδή είναι μεγάλο το κεφάλαιο Διαφήμιση και ρύπανση, θα θεωρούσα αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός του κανονισμού καθαριότητας από το κεφάλαιο Διαφήμιση και να συνταχθεί και ψηφιστεί ξεχωριστά ένας νέος Κανονισμός περί διαφήμισης και ρύπανσης λόγω της ασυδοσίας που κυριαρχεί στα θέματα ρύπανσης λόγω της παράνομης προβολής  διαφήμισης στο δήμο και γενικά στη χώρα.

–Δημιουργία εγκαταστάσεων-πράσινα σημεία (green points), όπου οι δημότες θα εναποθέτουν μη ρυπογόνα απόβλητα (όπως ηλεκτρικές κ΄ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ.)

–Ενημέρωση δημοτών για το πρόγραμμα δρομολογίων των οχημάτων αποκομιδής απορριμάτων του δήμου, ώστε να γνωρίζουν την ημέρα που θα περάσει το απορριματοφόρο ώστε να βγάζουν συγχρονισμένα τα απορρίματά τους στους κάδους απορριμάτων.

–ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Ε.Υπηρεσιών του δήμου Υπηρεσίας Ελέγχων –Δημοτικής Αστυνομίας, για την τήρηση των κανόνων του κανονισμού καθαριότητας καθώς και όλων των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. Χωρίς την απαραίτητη υπηρεσία ελέγχων για πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, χτίζουμε πύργους στην άμμο.

–Διοργάνωση από τον δήμο εκδηλώσεων ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με την περιβαλλοντική αγωγή, σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος και με εθελοντικές οργανώσεις.

–ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ σχετικά με τις Προσφυγές κατά των επιβαλλόμενων χρηματικών προστίμων κ΄λοιπών διοικητικών μέτρων. Επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κ.Δ.Διαδικασιών, ενδίκων μέσων κ΄βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του νόμου 2307/1995 Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης διαφορών του Δήμου.

2. Γνωμοδότηση για την Κανονιστική για τις δραστηριότητες στον  Ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμος.

–Οσον αφορά την ψήφιση Κανονισμού σχετικού με τις δραστηριότητες στον ποταμό Αχέροντα, προτείνω την αναβολή της συζήτησης σχετικά με την ανάγκη ψήφισης σχετικού Κανονισμού, καθότι ο Ποταμός Αχέρων, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε οτι, αποτελεί έναν από τους δυο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ο τουρισμός στον Δήμο μας.

–Ως εκ τούτου και λόγω της θέσης που κατέχει ανά τους αιώνες τόσο στην μυθολογία-ιστορία όσο και στην αρχαιολογία και πολιτιστική παρακαταθήκη, οφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερο σεβασμό και ευαισθησία και δεν πρέπει να «χτίσουμε» πρόχειρα έναν κανονισμό δραστηριοτήτων επ αυτού που αντι να προστατέψει ίσως να επιδεινώσει την άναρχη υφιστάμενη δραστηριοποίηση και μη λαμβάνοντας υπ΄όψιν όλες τις απόψεις των συναρμόδιων φορέων διαφύλαξης της βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς.

–Επομένως θεωρώ αναγκαίο ένα συνέδριο με την συμμετοχή πολλών συναρμόδιων φορέων πέραν του Δήμου και της υπηρεσίας Περιβάλλοντος , της αρχαιολογίας, της Περιφέρειας Ηπείρου, εκπροσώπων του δικτύου NATURA 2000 (Η ΕΕ διαθέτει ισχυρή νομοθεσία για την προστασία της φύσης. Η συγκεκριμένη νομοθεσία αναπτύχθηκε με γνώμονα το δίκτυο Natura 2000) , Πολιτιστικοί σύλλογοι, τουριστικοί σύλλογοι, φιλοζωϊκές οργανώσεις κ.λπ.

–Πιστεύω και προτείνω οτι πρέπει να διεξαχθεί μια ευρύτερη συζήτηση για την ανάγκη ψήφισης Κανονιστικής σχετικά με τις δραστηριότητες καθ όλο το μήκος του ποταμού Αχέροντα, έως και τις εκβολές του και όχι μόνο για το τμήμα του στην περιοχή του χωριού βουβοπόταμος και στις πηγές του και μόνο!.

 

Βασιλάκης Αντώνιος- Φυσικός-μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης!

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ